Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2:46 PM
0
Uplynulo už 60 rokov od výstavby najstaršieho bratislavského sídliska, ktoré je organickou súčasťou našej mestskej časti. Veď vyrástlo doslova na časti račianskeho chotára a svojou postupnou zástavbou sa natoľko priblížilo ku Gaštanovému hájiku, že dnes cudzí návštevníci ani nebadajú, kde sú pomyselné hranice medzi dvomi mestskými časťami tzv. veľkej Bratislavy.
Ale ešte žijú pamätníci čias, keď sa z Rače do Bratislavy cestovalo napr. vlakom, keď sa medzi mestom a dedinou rozprestierali polia, lúky, vinohrady. Dokonca, keď ich oddeľovala hranica s colnou správou. Neďaleko vraj stála mrkvová továreň, povyše krásna drevená rozhľadňa... A Bratislava sa zdala tak ďaleko...
Pri výročiach cez pol storočia sa naozaj patrí spomínať, pripomínať, pozapisovať, čo sa len dá... lebo aj deti detí budú možno raz chcieť vedieť, ako bolo a čo bolo predtým. Momentálne mám pred sebou jednu zo školských kroník a vyberám z nej zaujímavé informácie:

Výstavba sídliska Bratislava – Krasňany sa začala v roku 1949. Prví obyvatelia sa sem prisťahovali v decembri r. 1951 a boli to obyvatelia, bývajúci na Černockého ulici.
Prvá škola v Krasňanoch – 5. Jedenásťročná stredná škola Hubeného 21 bola otvorená k 1. septembru 1953. Jej prvým riaditeľom bol A. Baláž, neskorším riaditeľom sa stal Ladislav Hotový.
Výstavba Krasnian pokračovala ďalej. Veľký prísun obyvateľstva nastal najmä v rokoch 1958 - 9. 5. JSŠ už nestačila potrebám obyvateľov. Učilo sa v nej na dve až tri zmeny. K dočasnému riešeniu situácie mal prispieť odsun žiakov III. stupňa na SVŠ Metodova ul. k septembru 1960. Škola na Hubeného 21 sa mení na Základnú 9-ročnú školu s ročníkmi 1 – 9.

V školskom roku 1960/61 však nastáva vrcholne kritická situácia. Nielen škola je naplno obsadená, učebňami sa stávajú i miestnosti, vyhradené pre školskú družinu, väčšie kabinety i skleník vo vestibule školy. Aby sa predišlo trojzmennej prevádzke, vyučuje sa aj v provizórnych budovách na ulici Hubeného 19 (v miestach, kde bola Ľudová knižnica, neskôr tam bolo zriadené Papiernictvo a Ryba, v súčasnosti je v zrekonštruovaných priestoroch tohto objektu umiestnená reštaurácia Krasnianska kúria).

V druhej etape výstavby sídliska Krasňany sa stavala škola na Kadnárovej ulici č. 5, pôvodne projektovaná ako 23-triedna JSŠ.Otvorenie druhej školy v Krasňanoch

1. septembra 1961 bola otvorená ZDŠ na Kadnárovej ul. č. 5. Do nej prešli žiaci aj učitelia zo ZDŠ Hubeného 21. Prvou riaditeľkou tejto školy sa stala Veronika Gužíková, jej zástupcami boli Emil Vozár a Dalibor Jičínsky.

Už po roku boli obidve ZDŠ: na Hubeného aj Kadnárovej ulici preplnené, hoci sa v nich vyučovalo na dve zmeny. Kritický stav nastal opäť v rokoch 1962 – 63 – 64. Veď na obidvoch školách bolo v tej dobe 9 prvých tried. Na 22 učební ZDŠ Kadnárova 5 pripadalo 54 tried. A tak školská družina opäť pôsobila v provizóriách – neskorších obchodných priestoroch na Peknej ul.

Už pri otváraní ZDŠ Kadnárova 5 bol daný prísľub, že sa v roku 1963 otvorí ďalšia, tretia základná škola. Avšak roky 1963 – 64 boli rokmi úsporných opatrení, tak sa stavba z ekonomických dôvodov niekoľkokrát odsúva.
Maximálne úsilie o výstavbu ďalšej školy vyvinuli vtedajší riaditelia fungujúcich škôl: V. Gužíková a L. Hotový. Do svojich snáh zainteresovali aj rodičovské združenie, školský odbor Národného výboru v Rači, poslanca SNR za tento obvod (prof. Dr. Ing. Gondu), poslankyňu NZ za tento obvod (s. Molnárovú). Aj predseda NV v Rači Vendelín Veselský a predseda škol. komisie Št. Knebl vychádzali v ústrety týmto snahám. Veď opäť hrozila trojsmennosť, riaditelia škôl v tom období vyplnili množstvo výkazov, podali množstvo hlásení o stave školských budov, počte školopovinných detí v Krasňanoch, plánovanom počte školopovinných detí o dva, tri roky, atď.

Konečne v roku 1966 bola stavba novej školy zahrnutá do plánu. Bol tu však ešte jeden problém – na stavbu školy nebol v Krasňanoch vhodný pozemok. Preto riaditelia škôl sami navrhli riešenie: Využiť na stavbu školy časť školskej záhrady pri ZDŠ Hubeného 21 a k nej priradiť ladom ležiaci pozemok v susedstve, kde stáli iba plechové garáže, postavené bez stavebného povolenia.
Tento návrh bol odsúhlasený i napriek skutočnosti, že nová škola bude stáť v tesnom susedstve už existujúcej ZDŠ Hubeného 21.Výstavba ZDŠ Hubeného 23

Výstavba školy sa začala v januári 1969. Príprava výstavby sa uskutočnila na základe investičnej úlohy, vypracovanej Krajským investorským útvarom, ktorú schválil Odbor výstavby KNV dňa 26. júna 1967 pod č. j. 2820/66/99.
Do výstavby sa stavba dostala v zmysle schválenia OV NV mesta Bratislavy zo dňa 21. decembra 1968 pod č. j. Výst. 5412-326/5-68.
25-triedna ZDŠ sa stavia podľa atypického projektu, vypracovaného kolektívom projektantov v Banských projektoch v Bratislave pod vedením Ing. Eduarda Sahánka.

Na výstavbe školy sa podieľali:

Generálny projektant: Banské projekty Bratislava, Pri starej prachárni 10
Autor projektu: Ing. Eduard Sahánek
Hlavný inžinier projektu: Ing. Miroslav Križka
Generálny dodávateľ stavby: Pozemné stavby n.p. Bratislava, Miletičova 7
Stavbu prevádzala Stavebná správa 2, stavbyvedúci Ján Chrastina, jeho asistent Ing. Jaroslav Kriváček
Inžiniersko – investorská organizácia: Investing Bratislava, Vajnorská 51.
Technický dozor – stav. Juraj Oravec

Plánované náklady stavby podľa rozpočtu boli 22 mil. Kčs – tento rozpočet bol však prekročený.
Výstavba bola rozplánovaná na poldruha roka. Plánovaný termín ukončenia stavby bol 30. august 1970. Avšak stavba sa preťahuje, učebňová časť, ktorá bola dodaná ako prvá, bola ukončená až k 8.1.1971.
Starostlivosťou o priebeh výstavby zo strany školy bol poverený OŠ Emil Vozár, zást. riad. na ZDŠ Kadnárova 5. Mnoho jeho pripomienok, adresovaných Investingu, sa týkalo odborných učební a tiež telocvične.
Učebňová časť školy bola uvedená do prevádzky 22. februára 1971, ale telocvičňa a školská jedáleň až 3. januára 1972.22. februára 1971 nastúpili do novej školy žiaci a učitelia, presunutí z dvoch starších škôl: 10 tried zo ZDŠ Hubeného 21 a 16 tried zo ZDŠ Kadnárova 5. Riaditeľom školy bol menovaný Jaroslav Ferianc, jeho zástupcami: Libuša Dvorská a Emil Vozár. Školníkom sa stal (a do dnešných dní aj je) Ivan Brunovský. Škola mala 687 žiakov, 40-členný pedagogický zbor, 1 administratívnu pracovníčku Helenu Plškovú (pracovala v škole až do novembra 1995) a 7 upratovačiek.
Keď si škola 28. februára 1996 pripomínala svoje 25. výročie, boli v učiteľskom kolektíve 4 členky, ktoré v nej pôsobili od začiatku a to: pp. Gbelcová, Gőrcsová, Stoklasová, Murínová.Podľa zápisov v školskej kronike je zaujímavé sledovať, ako sa menil počet žiakov, prípadne tried aj oddelení v novej, najmladšej krasnianskej škole:


Školský rok
Počet žiakov
Počet tried
Škol. družina
Počet detí
1970 - 71
687
26
6 odd.
126
1974 - 75

32
14 odd.

1975 - 76
7741976 - 77
6911978 - 79
6111979 - 80
5841980 - 81
5691990 - 91
4391991 - 92
4461992 - 93
428
17


1995 - 96
397
16


1996 - 97
384
16
6 odd.
168
1998- 99
398
17
7 odd.
186
1999 - 2000
400
17
7 odd.
185


Väčšie zmeny v počte žiakov aj v zložení učiteľského zboru nastali v škol. rokoch:

1974 – 75 – po dislokácii zo zrušenej ZDŠ Kadnárova
1993 – 94 – po zrušení ZŠ Čachtická
2007 – 08 – po zrušení ZŠ s MŠ Plickova

K 1. januáru 1978 bola v priestoroch školy zriadená Obvodná pedagogicko-psychologická poradňa pod vedením Dr. Anny Tarabovej.

V roku 1994 bola zriadená v priestoroch školy materská škola, táto sa v roku 2004 stala organizačnou súčasťou ZŠ, čo sa prejavilo aj na jej názve.

V roku 2012 bol škole prepožičaný názov ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25

Postupne sa na škole vystriedalo 7 riaditeľov:

Jaroslav Ferianc od r. 1971
Libuša Dvorská od r. 1978
Marta Hurbaničová od r. 1982
Anna Mináriková od r. 1991
Viola Stoklasová od r. 1996
Ján Teplan od r. 2004
Tatiana Kizivatová od r. 2010K významným kapitolám života tejto školy patrí vznik a úspešné roky činnosti speváckeho zboru. Vznikol v šk. roku 1974-5 a postupne získaval svoju popularitu. V šk. roku 1978-79 v období október–máj spolupracoval so speváckym zborom pod vedením Mgr. Ulricha Ulmanna hudobný skladateľ Ladislav Burlas. Z tejto spolupráce bolo v nahrávacom štúdiu OPUSu nahraných celkom 17 piesní z cyklu Deti z nášho domu a 22. i 24. mája bola pod tým istým názvom odvysielaná 25 minútová hudobná relácia v Čsl. rozhlase. Aj v nasledujúcom šk. roku pokračovala spolupráca s rozhlasom pri nahrávaní piesní hudobného skladateľa T. Frešu z cyklov: Z detskej izbičky a Piesne o zvieratkách. So zborom spolupracoval aj Ondrej Francisci a Jozef Svitek.
V šk. roku 1981 – 82 mal zbor 65 členov a dal si pomenovanie Zvonček. Do celoslovenskej súťaže Mládež spieva nastupoval v novoušitom jednotnom oblečení a spomedzi 32 súborov sa prebojoval do finále, kde súťažilo 8 najlepších detských speváckych telies. Ako jedinému z Bratislavy mu bolo udelené 1. pásmo.

Iste možno uviesť veľa rôznych úspechov, ktoré dosiahli žiaci tejto školy buď ešte počas školopovinnej dochádzky alebo po jej ukončení. Na stránkach školskej kroniky možno čítať aj tento zápis:

Významní športovci školy: Roman Seják, majster Slovenska v plávaní, Katka Achsová – 7. miesto na Majstrovstvách Európy vo Francúzsku v bikrose, najviac medailí v SR aj v Európe získali stolní tenisti: Eva Ódorová, Nina Kolářová, Mária Kardošová, Peter Blanář, Zuzana Poliačková.

Rozmýšľam nad tým, aké by bolo pekné aj dobré a z hľadiska mapovania života obyvateľov Krasňan prospešné, keby na moje poznámky nadviazali svojimi osobnými spomienkami žiaci uvedených škôl, alebo ich učitelia, prípadne rodičia. A prispeli aj fotografiami, ktoré oddychujú v rodinným albumoch a pritom majú širokú výpovednú hodnotu.

Bola by to nielen užitočná, ale aj objavná a príťažlivá spolupráca. Nezostáva mi nič iné, iba čakať...

Škola –
perpetuum mobile?
Ach, nie,
ona nejde sama!
Zložité súkolie,
kde každý počin
zapadáva
v zákonitom behu
vymedzenom čase:
Všetko je dané,
plánované!

Všetko je dané,
plánované,
a predsa –
Prečo rozhoduje
čaro chvíle,
alchýmia citov,
vôle,
lásky?

Vnímavé sú detské,
žiacke hlávky –
živé ľudské klásky.

0 comments:

Zverejnenie komentára