Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12:00 PM
0

Pripomíname si s úctou a vďakou – Ján Gotčár – *1823 Makov - +1883 Rača

Na našom cintoríne za kostolom možno si ľahko všimnúť na starobylom pomníku pamätnú tabuľu. Je venovaná pamiatke opáta Jána Gotčára, slovenského rodoľuba, jedného zo zakladajúcich členov Matice slovenskej, profesora znievsko-kláštorského gymnáziá. 1. júna 2023 uplynulo presne 200 rokov od jeho narodenia v obci Makov na Kysuciach a čoskoro – 19. augusta 2023 – si pripomenieme aj 140 rokov od jeho úmrtia.

Kto bol Ján Gotčár? Pochádzal z rodiny lesníka a medzi piatimi súrodencami bol najmladší. Keď mal dva roky, zomrel mu otec, a tak sa matka s deťmi presťahovala z Makova do Žiliny. Tu strávil mladý Ján Gotčár roky svojho základného vzdelávania aj štúdia na nižšom gymnáziu, vyššie gymnázium navštevoval potom v Tešíne, Kečkeméte a Varadíne. Po štúdiách filozofie v Trnave a teológie v Banskej Bystrici zastával významné posty v školstve. Najprv ako profesor na banskobystrickom gymnáziu, neskôr ako riaditeľ gymnázia v Užhorode, školský radca a hlavný dozorca škôl v Oradei.

Revolučné roky 1848/49 ho zastihli v Banskej Bystrici. Sotva 25-ročný sa stal horlivým účastníkom tzv. zimnej výpravy hurbanovského vojska. V kruhu slovenských národovcov sa aktívne podieľal aj na ich ďalších aktivitách. Hlavne na príprave národného zhromaždenia v Turčianskom Sv. Martine 6. a 7. júna 1861, kde bolo vyhlásené Memorandum národa slovenského. Keď 12. decembra 1861 delegácia na čele s biskupom Š. Moyzesom odovzdala Memorandum panovníkovi Františkovi Jozefovi I. priamo vo Viedni, Gotčár bol členom delegácie. Práve on preložil tento významný dokument do nemčiny, úradného jazyka habsburskej monarchie.

Delegácia v Pešti 27. júna 1861, ktorá predložila Memorandum cisárovi – Ján Gotčár tretí zľava.

 

Čoskoro počas prípravy založenia Matice slovenskej sa stal Gotčár členom prípravného a neskôr aj zvoleného výboru MS. Bol spoluzakladateľom aj stálym podporovateľom jedného z troch slovenských gymnázií – v Kláštore pod Znievom. Práve tu sa viac zblížil s vtedajším račianskym kňazom vdp. Móricom Alsterom.

Popri aktívnej pedagogickej práci Ján Gotčár písal články do vtedajšej tlače hlavne o potrebe rovnoprávnosti všetkých národov v rakúsko-uhorskej monarchii. Keď potom v 80. rokoch 19. storočia zosilnel v hornom Uhorsku tlak maďarizácie a bola úradne zrušená činnosť Matice slovenskej i všetkých troch slovenských gymnázií, bol Ján Gotčár predčasne penzionovaný aj so zákazom akejkoľvek verejnej činnosti.

Vtedy, vediac o neľahkej spoločenskej i finančnej situácii Jána Gotčára a jeho silne podlomenom zdraví, pozýva v roku 1876 vdp. farár M. Alster svojho priateľa na račiansku katolícku faru. Tu v tichom azyle mu ostala aspoň skromná možnosť aktívne sa zapájať do života račianskej dobre prosperujúcej farnosti. Keď sa M. Alster v r. 1880 zúčastnil pamätnej púte do Ríma na počesť vierozvestov sv. Konštantína a sv. Metoda, zastúpil ho v jeho kňažských povinnostiach. V zápisoch farskej kroniky sa tiež uvádza, že napr. 1. mája 1882 na „Hody“ mal príležitostnú kázeň. Je uvedený v zozname členov Spolku Svätého Vojtecha, ktorý M. Alster založil a viedol. Stal sa aj jedným zo zakladateľov „Dobrovoľného hasičského spolku v Rači – 4.5.1882“ a bol jeho podporujúcim členom až do svojej smrti.

Opát Ján Gotčár skonal na račianskej katolíckej fare sotva 60-ročný 19. augusta 1883 a bol pochovaný na miestnom cintoríne. Žiaľ, výstavba Kostola Panny Márie, Pomocnice kresťanov v roku 1937 zabrala značnú časť stredu cintorína vrátane jeho hrobu. Preto bola pamätná tabuľa s jeho menom v roku 2000 z iniciatívy MO MS a finančných prostriedkov MÚ v Rači umiestnená na čestné miesto pri barónskych pomníkoch.

Pred desiatimi rokmi 11. júna 2013 inicioval výbor MO MS v Rači veľkú spomienkovú slávnosť v sále NKD za prítomnosti delegácie MO MS z Makova, rodiska Jána Gotčára. Rovnako sa konala pietna spomienka na cintoríne.

Následne 26. júna 2013 sa v Makove uskutočnila vedecká konferencia venovaná Matici slovenskej a životnému odkazu Jána Gotčára. Zúčastnili sa na nej aj dve členky výboru MO MS v Rači – E. Šimoničová a D. Luknárová.


Nedávno, 17. februára 2023 si občania Makova slávnostnou inauguráciou príležitostnej poštovej známky z emisného radu „OSOBNOSTI“ spolu s MO MS a Slovenskou poštou, a. s. dôstojne pripomenuli 200 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia svojho významného rodáka. Vydali publikáciu o jeho živote a diele.

Napriek rokom, ktoré uplynuli od obdobia života Jána Gotčára, jeho pamiatka aj národno-buditeľské posolstvo jeho neúnavnej práce si zaslúžia našu úctu aj dôstojnú spomienku.


Na význam osobnosti Jána Gotčára nezabúdame ani v Rači. Pripomenuli sme si ho 1. júna 2023 pri sv. omši v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov a následne v modlitbe pri pamätnej tabuli na cintoríne.


Zápisy v listinách, kronikách,

kapitoly z kníh?

Letopočet na kameni náhrobnom?

Nevtesnáš ľudský osud

do lakonických správ,

ani do niekoľkých dátumov.

 

Veď jeho život mal toľko podôb!

Vreli v ňom túžby,

predsavzatia, práca.

Nezľakol sa nástrah, zákazov,

verný hlasu svojho srdca.

 

Preto zastaňme v tichej spomienke

na človeka, čo pre svoj národ žil.

V slávnej dobe štúrovskej

i matičnej k základom Slovenska

svoj diel so cťou priložil.

 

Učil, podporoval mladých.

Horlil za svoj národ bez poroby.

Pomáhal stavať základy

slovenskej budiacej sa kultúry

Neúnavne – až do konca.

 

Roky plynú a život sa mení -

Čo ťažké, zakazované bolo,

dnes je samozrejmosťou:

Slovensko v Európe

rozvíja sa, žije – s hrdosťou.

 

Dobroslava Luknárová a Mária Hatalová,
Račiansky muzeálny spolok0 comments:

Zverejnenie komentára